Sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen stijgen in Spanje

Als u zelfstandige (autonomo) in Spanje bent, moet u zich ervan bewust zijn dat de Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) op 1 juni de nieuwe verhoging van de sociale zekerheidsbijdragen zal doorvoeren die sinds 1 januari werd uitgesteld.

De verhoging zal tussen de € 3 en € 12 bedragen en zou op 1 januari zijn ingegaan, maar na druk van Lorenzo Amos, de president van de Nationale Federatie van Verenigingen van Zelfstandigen (ATA) , stemde de regering ermee in om de verhoging tot 1 juni uit te stellen.

Deze verhoging van het quotum omvat ook een verhoging van de premiepercentages voor professionele onvoorziene gebeurtenissen en bedrijfsbeëindiging in 2019, 2020 en 2021, wat betekent dat het premiepercentage stijgt van 0,8 procent naar 0,9 procent ten opzichte van 2020, en van 1,1 procent naar 1,3 procent voor wat betreft professionele onvoorziene omstandigheden, terwijl zelfstandigen onder het ‘forfaitaire tarief’ niet worden beïnvloed door deze stijging.

Zelfstandigen mogen niet vergeten dat ze hun premie-inkomen kunnen bepalen, dat vanaf 1 juni zal variëren van € 289 van het minimumquotum tot € 1.245 van het maximumquotum.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Algemene Schatkist van de Sociale Zekerheid (TGSS) overgaat tot het in rekening brengen van de schikkingen die van januari tot augustus van dit jaar niet zijn geïnd, een bedrag dat varieert van € 22 tot € 98, afhankelijk van het premie-inkomen waarvoor de zelfstandige bijdraagt.

Er is een jaarlijkse verhoging van het ouderdomspensioen met € 378 per kind overeengekomen

Iedereen die zelf een kind heeft, ook een adoptiekind of pleegkind, krijgt € 378 per jaar bijbetaald in zijn staatspensioen, een vast bedrag per kind met een maximum van vier kinderen.

Uitgaande van een inkomen van 12 maanden per jaar betekent dit dat wanneer een ouder met pensioen gaat, hij of zij € 31,50 per zoon of dochter ontvangt, tot een maximum van € 126, – per maand bij vier of meer kinderen.

Staatspensioenen worden in feite 14 keer per jaar uitbetaald, met een dubbel pakket in augustus en met Kerstmis, wat betekent dat in de praktijk elke pensioenuitkering met € 27 per kind wordt verhoogd tot een maximum van € 108 en tweemaal per jaar , met € 54, per kind tot een maximum van € 216.

De bijbetaling in het pensioen was aanvankelijk alleen voor vrouwen, maar het Europese Hof van Justitie oordeelde dat dit discriminerend was voor mannen.

De Spaanse regering legde uit dat de extra betaling voor vrouwen was omdat moeders traditioneel meer kans hebben op een daling van hun inkomen uit werk dan vaders, wat resulteert in een lager ouderdomspensioen, momenteel zijn de staatspensioenen van mannen over de hele linie 30% hoger dan vrouwen, en de regering wil zorgen voor een ‘pensioengelijkheid’.

Daartoe is de structuur van de oudertoeslag gewijzigd, waarbij de geldinjectie gebaseerd is op verlaging van het salaris tijdens de jaren van de opvang van de kinderen.

Volgens minister voor inclusie en sociale zekerheid, José Luis Escrivá: “In de eerste twee jaar na het verwekken van een kind dalen de inkomsten van moeders in 98% van de gevallen, maar in slechts 2% van de gevallen zien we een daling van het inkomen van de vader. Dit betekent dat in de loop van de jaren, en in combinatie met de bestaande loonkloof tussen mannen en vrouwen, vrouwen meer kans hebben op een kleiner ouderdomspensioen. “

Om in aanmerking te komen, moeten ouders aantonen dat er een inkomensvermindering was tijdens de twee jaar na de geboorte, in plaats van, zoals minister Escrivá zegt, de conceptie van hun kind, of dat het worden van een moeder of vader ‘hun professionele carrière heeft beïnvloed’.

Als beide ouders dit aantonen, of geen van beiden, gaat het recht op de extra pensioenuitkering automatisch naar de moeder.

Tot nu toe gold deze staatsbetaling alleen als een ouder twee of meer kinderen had, maar gaat nu in vanaf het eerste kind, wat betekent dat bijna 30.000 meer vrouwen er alleen al in 2021 van zullen profiteren.

Het zal ook gelden voor pensioenen die zijn ontvangen voor vrijwillige vervroegde uittreding, wat tot nu toe niet het geval was.

Het bedrag zal geleidelijk stijgen in lijn met de pensioenindexering, maar heeft geen invloed op de bestaande uitkeringen die worden ontvangen voor degenen met een minimum of een premievrij staatspensioen, het zal hun inkomensdrempel niet verhogen en ervoor zorgen dat ze niet in aanmerking komen voor verhogingen.

Escrivá zegt dat het systeem ten gunste van moeders van kracht zal blijven totdat de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen afneemt tot minder dan 5%.

Spanje doet het niet goed op het gebied van de jeugdwerkloosheid

Nieuwe cijfers geven aan dat de Spaanse jeugdwerkloosheid op het hoogste niveau van gans Europa staat.

Deze Eurostat studie toont aan dat de werkloosheid onder de 25 jaar de 40,7% bereikt.

Dit cijfer plaatst Spanje aan de top van de rangschikking, een heel eind voor het land dat op de tweede plaats staat, Griekenland, waar de jeugdwerkloosheid op 35,5% staat.

Spanje registreerde de tweede hoogste stijging van de werkloosheid. Vorig jaar was er een stijging met 2,5% ten opzichte van 2019 met enkel Litouwen dat nog slechtere cijfers haalt.

Het slechte nieuws toont aan dat Spanje dat veel slechter scoort dan het Europese gemiddelde van 17,8% dat ook met 0,9% steeg ten opzichte van 2019.

Als we alle leeftijdsgroepen bekijken dan heeft Spanje een werkloosheidsgraad van 16,2% waarmee het land op de tweede plaats, na Griekenland, staat met 16,7%. De Europese Unie sloot 2020 af met een werkloosheidsgraad van 8,3%.

De stijging van de werkloosheidsgraad komt door de corona pandemie, een pandemie die een grote rol speelde in de vermindering van de jobmogelijkheden.

Verder herstelde Spanje nog van de financiële crisis in 2008 en sindsdien zit het land opgesloten in een cirkel van slechte arbeidscontracten en tijdelijk werk.

Volgens het Spaans Instituut voor de Statistiek (INE) heeft Spanje met 90% het hoogste percentage van tijdelijke arbeidscontracten.

Een andere belangrijke factor is, ook volgens Eurostat, dat Spanje een van de slechtste transportsystemen van Europa heeft.

Daardoor oefenen de grote steden een enorme aantrekking uit voor mensen die op zoek zijn naar een maar blijven de andere regio’s achter omdat er weinig jobs voorhanden zijn.

De socialistische regering maakt beloftes om het systeem te veranderen maar het zal nog een lange weg die moet afgelegd worden.

Positieve veranderingen in sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen

Positieve wijzigingen in de sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen zijn deze week voorgesteld, aangezien vooraanstaande ambtenaren in gesprek gaan over de beste manier om het systeem aan te passen.

Momenteel betalen alle freelancers een vast maandelijks bedrag aan sociale bijdragen, ongeacht hun verdiensten. Het ministerie van Sociale Zekerheid en de Belastingdienst werken samen om een ​​systeem te ontwikkelen waarin ‘autonomos’ kunnen bijdragen op basis van hun inkomensgroep.

Het nieuws is met gemengde beoordelingen ontvangen waarbij mensen op sociale media hun mening te geven.

Een van hen zei: “Het systeem moet veranderen, het is belachelijk dat je € 500 euro zou kunnen verdienen en toch € 300 aan sociale zekerheid moet betalen. Er zou een drempel moeten zijn zoals die voor IRPF geldt. “

Lorenzo Amor, voorzitter van de ondernemersvereniging ATA, waarschuwde dat de tijd misschien niet rijp is voor dergelijke veranderingen, uit angst dat freelancers uiteindelijk meer zouden moeten betalen. 

De vereniging zal geen enkele verandering in het premiestelsel voor zelfstandigen steunen, wat een verhoging van hun bijdragen betekent. Dit is niet het juiste moment, en zelfstandigen hebben het momenteel echt moeilijk. “

Het nieuwe Spaans decreet over thuiswerken, alles wat we moeten weten

De Spaanse regering, vakbonden en bedrijfsverenigingen bereikten een voorlopig akkoord over een nieuw decreet dat werken op afstand regelt, iets wat tot een paar maanden geleden een ongebruikelijke praktijk was in Spanje.

Die situatie veranderde met het uitbreken van de coronavirus pandemie in maart, waarbij telewerken prioriteit kreeg om besmetting te verminderen. Als reactie op deze verschuiving hebben de overheid, vakbonden en bedrijfsverenigingen gezocht naar een wettelijk kader om de verandering in de praktijk te beheren.

Nu, na maanden van onderhandelen, wordt verwacht dat de nieuwe wet over de rechten van externe werknemers zal worden goedgekeurd door het Spaanse lagerhuis, het Congres van Afgevaardigden.

Hoewel de laatste details nog niet bekend zijn, de voorlopige overeenkomst moet nog worden bekrachtigd door vakbonden en industriechefs, schetste de laatste versie van de tekst onder welke omstandigheden de nieuwe wet zal worden toegepast, wie de kosten zal dekken en hoe de werkroosters zullen worden georganiseerd.

Dit zijn de belangrijkste punten die onder de nieuwe regelgeving vallen.

Wat wordt beschouwd als werken op afstand?

Parttime werken vanuit huis of zelfs af en toe een hele dag thuis werken, wordt niet als telewerken beschouwd, maar als een flexibele arbeidsomstandigheid. Om de nieuwe regels te laten gelden, moet een medewerker binnen een periode van drie maanden ten minste 30% van zijn totale uren op afstand werken, wat overeenkomt met anderhalve dag per week.

Dit punt was het grootste conflict tussen de werkgeversvereniging CEOE-Cepyme en de Spaanse vakbonden UGT en CCOO. Aanvankelijk was het percentage vastgesteld op 20%, maar vertegenwoordigers van de industrie drongen aan op een verhoging tot 30%.

Wie vergoedt de kosten?

Dit was een andere fel omstreden kwestie tijdens de onderhandelingen. Uiteindelijk stelt het decreet dat het aan het bedrijf is om de kosten te dekken van de levering en het onderhoud “van alle middelen, uitrusting en gereedschappen” die een werknemer nodig heeft om zijn werk op afstand uit te voeren. Dat moet gebeuren volgens de voorwaarden vastgelegd in collectieve onderhandelingen of in een overeenkomst met het bedrijf.

De tekst stelt ook dat het bedrijf een werknemer moet betalen of compenseren voor de bedrijfskosten van deze apparatuur, aangezien de werknemer niet verantwoordelijk kan zijn voor het dekken van de kosten van de middelen die hij nodig heeft om zijn werk uit te voeren. Hoe het bedrijf deze kosten zal dragen of de werknemer zal vergoeden, zal worden bepaald via een collectief contract of via een overeenkomst tussen het bedrijf en de wettelijke vertegenwoordigers van de werknemers.

Moeten bedrijven en werknemers een overeenkomst ondertekenen?

Ja. Het decreet bepaalt dat er een schriftelijke overeenkomst moet worden opgesteld tussen de werknemer en het bedrijf. De werknemer heeft 10 dagen de tijd om deze tekst aan zijn vertegenwoordigers te bezorgen, die deze vervolgens aan het arbeidsbureau moeten bezorgen.

Hoewel de details van de overeenkomst zullen worden vastgelegd tijdens de collectieve onderhandelingen, zegt het decreet dat een “verplicht minimum aan inhoud” met betrekking tot de persoonlijke behoeften van een werknemer in het document moet voorkomen. In het laatste ontwerp van het decreet staan 11 punten over dit onderwerp, zoals een inventaris de apparatuur die nodig is om op afstand te werken, welke kosten een werknemer kan maken en hoe deze worden vergoed, het werkrooster en, indien van toepassing, de verdeling van de uren tussen kantoor en telewerken, de gekozen locatie voor telewerken, de maatregelen waarover het bedrijf beschikt om de werknemer op afstand te volgen, de duur van de overeenkomst en werkinstructies. In het ontwerp staat ook dat in de overeenkomst moet worden vastgelegd hoeveel opzegging moet worden gegeven als de situatie wordt omgekeerd.

Garandeert het decreet een flexibel werkrooster?

Ja, maar in de tekst staat dat een bedrijf tijdsperioden mag bepalen waarin de werknemer beschikbaar moet zijn. Met andere woorden, de planning is flexibel – in overeenstemming met wat is vastgelegd in de telewerk overeenkomst en de collectieve onderhandeling, en zolang de regels inzake werktijden en pauzes worden gerespecteerd – maar een bedrijf en een werknemer kunnen onderhandelen of de werknemer moet beschikbaar zijn tijdens bepaalde tijdsperioden.

Is het vrijwillig?

Ja. Het decreet stelt dat telewerken vrijwillig is voor zowel de werknemer als de werkgever. Beide partijen kunnen ook de beslissing terugdraaien, een recht dat moet worden uitgeoefend volgens de voorwaarden van de collectieve onderhandelingen of de overeenkomst tussen personeel en het bedrijf.

Het decreet bepaalt dat binnen deze overeenkomsten het bedrijf en de werknemer ook het percentage uren dat op locatie moet worden gewerkt, kunnen wijzigen en criteria en voorwaarden kunnen vaststellen om van werken op het bedrijf naar werken op afstand te gaan, en vice versa.

Kan het bedrijf medewerkers op afstand volgen?

Ja, maar het laatste ontwerp van het decreet maakt niet duidelijk hoe. De test die dinsdag zal worden goedgekeurd, zegt simpelweg dat een bedrijf maatregelen kan nemen die het “beter geschikt acht voor toezicht en controle” om ervoor te zorgen dat telewerkers hun werk doen. Dit kan zelfs methoden voor monitoring op afstand omvatten, zolang ze de waardigheid van de werknemer respecteren.

Wanneer treedt de nieuwe regelgeving in werking?

Hoewel de regering heeft besloten de regeling bij decreet goed te keuren, een snellere regeling dan het aanvankelijk beschouwde wetsvoorstel, betekent dit niet dat deze direct na publicatie in het Staatsblad (BOE) in werking treedt.

Bedrijfsverenigingen hebben aangedrongen op de opname van een overgangsbepaling, die de facto de invoering van de nieuwe regels zal vertragen.

Deze bepaling was een andere bron van onenigheid tijdens de onderhandelingen.

In het besluit staat dat in situaties waarin telewerken is ontstaan door de coronavirus pandemie en het uitroepen van de alarmtoestand in maart, met andere woorden voor uitzonderlijke omstandigheden, het niet verplicht is voor werknemers en bedrijven om een overeenkomst te ondertekenen.

Dit betekent dat de formele verplichtingen die in het besluit zijn vastgelegd, worden opgeschort, hoewel het bedrijf de werknemer moet voorzien van de middelen die hij nodig heeft om op afstand te werken.

De tekst schetst ook dat als de werkgever en het personeel al een interne regeling voor telewerken hebben, het nieuwe kader pas van toepassing zal zijn nadat dit document is verlopen.

Indien er geen vaste termijn is voor de interne regels, treedt het nieuwe besluit in werking één jaar na publicatie in de BOE, hoewel beide partijen kunnen overeenkomen om tot drie jaar te wachten alvorens de nieuwe regels toe te passen.

Worden telewerkers dezelfde rechten gegarandeerd?

Het decreet stelt dat externe werknemers dezelfde rechten zullen hebben als wanneer ze in het bedrijf zouden werken. Om deze reden stelt de tekst dat telewerkers niet mogen worden benadeeld in termen van financiële vergoeding, bezetting, werktijden, opleiding of professionele promoties. Het decreet erkent dat een telewerker dezelfde rechten heeft met betrekking tot het evenwicht tussen werk en privéleven en gezamenlijke verantwoordelijkheid, en garandeert ook het recht om de verbinding te verbreken.

Plannen voor de bescherming van jobs zullen in Spanje tot het einde van het jaar verlengd worden

Plannen voor job bescherming zullen tot het einde van het jaar verlengd worden en dat betekent dat bedrijven het coronavirus niet als excuus kunnen gebruiken om personeel te ontslaan.

De Spaanse regering keurde in maart plannen goed die werkgevers beletten om COVID-19 te gebruiken om personeel te ontslaan.

Er zijn gesprekken gaande tussen ministers van de regering en de vakbonden over een mogelijke verlenging.

De huidige plannen lopen tot eind september maar die zouden nu verlengd worden tot eind december.

De verlenging zal hopelijk de zorgen wegnemen voor de 800.000 werknemers die momenteel nog altijd in het programma (ERTE) zitten.

Bij de afkondiging, in maart, van de staat van alarm werden bijna 2,5 miljoen werknemers in het ERTE plan geplaatst.

Het bedrijfsleven is bezorgd over deze plannen omdat het aantal besmettingen blijft stijgen.

Spanjaarden willen naar Polen verhuizen om de kosten van het levensonderhoud te verlagen

Foto: Spaanse winkel in Krakau

TVP 3

Een aantal van degenen die door de corona werkloosheid in Spanje zijn getroffen, hebben een poging ondernomen om werk te zoeken in Polen en de meesten zijn op weg naar de stad Krakau, die binnenkort misschien haar eigen ‘Klein Spanje’-district heeft.

Spaanse winkels en restaurants worden nu al een bekend gezicht in Krakau en aangezien beide landen lid zijn van de Europese Unie, is het voor Spanjaarden geen probleem om zich in Polen te vestigen.

Hoewel de salarissen tussen de twee landen vergelijkbaar zijn, bestaat de Poolse aantrekkingskracht uit de lagere kosten van het levensonderhoud in Polen.

Bijna 50 procent van de Spaanse werknemers op tijdelijke werkloosheid, ERTE, is nu weer aan het werk

Op het hoogtepunt van de Covid-19-pandemie in Spanje waren ongeveer 3,4 miljoen werknemers onderworpen aan ERTE (tijdelijke werkloosheid), maar volgens een verklaring, op 1 juli, van de minister van Sociale Zekerheid, Jose Luis Escriva, waren de cijfers bijna gehalveerd.

Op die datum was het aantal gedaald tot 1,75 miljoen werknemers en het aantal leek met ongeveer 5 procent per week te dalen, geholpen door het feit dat de Spaanse regering bedrijven daadwerkelijk een vergoeding betaalt om werknemers terug aan het werk te zetten.

De president van de regionale regering in Andalusië kondigt een investering aan van 165 miljoen euro voor de creatie van 19.000 jobs

Foto: Juanma Moreno
PP Comunidad de Madrid

De president van de regionale regering Andalusië, Juanma Moreno, heeft aangekondigd dat zijn regering €165 miljoen gaat investeren in het AIRE Plan om 19.000 jobs te creëren in de steden en gemeenten aan de Costa del Sol en andere gemeentes in de regio.

Men verwacht dat het voorstel door de regering op 16 juni zal goedgekeurd worden en voor de uitwerking van het pan gaat de regionale regering samenwerken met de gemeentebesturen in de regio.

Moreno denkt dat het AIRE Plan “zuurstof” gaat geven aan tal van Andalusiërs die lijden onder de gevolgen van de pandemie. De jobs zullen vooral gecreëerd worden in de openbare sector, voor tal van projecten, zoals het verzekeren van basis diensten, het onderhoud van de openbare ruimtes, afhankelijk van de lokale noden.

De arbeidscontracten zullen een duurtijd hebben van tussen de zes en acht maanden en daardoor kunnen de lokale overheden herstelprojecten uitvoeren die te lijden hebben gehad van de pandemie.

Dit Aire Plan zal gekoppeld worden aan de 3.000 werknemers die bijkomend op de stranden zullen werken.

Nissan gaat zijn fabriek in Catalonië sluiten, 20.000 mensen verliezen hun job

CEO Makoto Uchida kondigde vanmorgen aan dat Nissan besloten heeft dat het zijn fabrieken in Catalonië gaat sluiten.

De baas van de autofabrikant gaf toe dat ze “verschillende maatregelen hebben overwogen” om de fabrieken open te houden, maar dat het zal sluiten ondanks dat het een “moeilijke beslissing” is, en zei dat hij van plan is zo snel mogelijk onderhandelingen te openen voor de ontslagen.

Volgens Uchida moet het bedrijf worden “gerationaliseerd”, hoewel ze ook hebben laten weten dat ze hun activiteiten in Sunderland (Verenigd Koninkrijk) zullen behouden.

Enkele minuten eerder, voordat het bedrijf zijn strategische plan voor de toekomst aankondigde, legde de Spaanse regering uit dat de Japanse autofabrikant haar had meegedeeld dat ze van plan is om te verhuizen na maanden van onzekerheid.

In de vijf fabrieken van de Japanse autofabrikant in Catalonië werken meer dan 3.000 mensen, en de vakbonden zeggen dat deze beslissing niet alleen op hen van invloed zal zijn, maar ook op ongeveer 20.000 meer indirecte bevoorradingsbanen.

Nissan begon zijn activiteiten in Catalonië in 1980 en heeft vijf fabrieken in de regio: de hoofdfabriek op het industrieterrein Zona Franca in Barcelona, ​​nog twee fabrieken in Sant Andreu de la Barca en Montcada i Reixac, een centrum voor auto-onderdelen in El Prat de Llobregat, en een distributiecentrum in de haven van Barcelona.