Pensioen

  1. Algemeen
  2. Je bent op pensioen en je gaat in het buitenland wonen, wat moet ik nu doen?
  3. Ik verhuis naar het buitenland en zal mij daar verzeker bij een zorgverzekeraar. Kan de inhouding van de ziekteverzekering op mijn pensioen stopgezet worden?
  4. Ik verhuis naar het buitenland. kan de bedrijfsvoorheffing op mijn pensioen stopgezet worden?
  5. Een aantal maal is er in dit artikel sprake geweest van het levensbewijs maar wat is dat?

1. Algemeen

Als u zich als gepensioneerde in Spanje vestigt dan moet u een verblijfsdocument aanvragen (zie  hoofdstuk verblijven).   Vergeet ook niet voor het vertrek bij het ziekenfonds een E-121 aan te vragen.  U heeft dit nodig voor de inschrijving bij het Spaanse ziekenfonds (zie sociale zekerheid).

Met andere woorden, u moet het bewijs leveren dat u financieel onafhankelijk bent, ( ongeveer € 400 per persoon/per maand) en u dient het bewijs te leveren dat u in regel bent met het ziekenfonds.   Met het formulier E-121 draagt u uw rechten op medische verzorging over van uw thuisland naar het Spaanse ziekenfonds.  Heeft u geen ziekenfonds in uw thuisland, dan kan u hier in Spanje een privé verzekering afsluiten.

Is een echtgenoot financieel afhankelijk van de ander dan moet het bewijs geleverd worden van het huwelijk.

Het Belgische pensioen blijft u volledig ontvangen en kan op uw Spaanse rekening gestort worden.  Afhankelijk van het pensioenstelsel krijgt u uw pensioen zonder voorheffing te betalen in België.

Dit is niet geldig voor alle pensioenen, bijvoorbeeld voor pensioenen uit de overheidssector en de oorlogspensioenen geld de regel dat zij de voorheffing in België moeten blijven betalen, maar er bestaan uitzonderingen (de NMBS). Voor alle zekerheid neemt u best contact op met uw pensioenkas.

Wenst u uw inboedel mee te brengen uit België of Nederland, dan dient u geen taksen te betalen op uw inboedel.  Komt u van buiten de EU dan zijn er taksen verplicht.

Meer kan er op deze site niet over gezegd worden, deze materie is te complex om in zijn algemeenheid te behandelen.

Het Belgisch pensioen in enkele vragen en antwoorden.

2. Je bent op pensioen en je gaat in het buitenland wonen, wat moet ik nu doen?

Eerst nog dit, er zijn in België een groot aantal verschillende pensioenstelsels en de bijgaande uitleg slaat op de pensioenen die uitbetaald worden door de staat.

We beginnen met de nakende verhuizing te melden aan uw pensioenkas en in België kan dat per e-mail op cdvupensioenen.thesaurie@minfin.fed.be

Uw verhuis heeft wel gevolgen voor de uitbetaling van uw pensioen:
De uitbetaling per circulaire cheque is niet meer mogelijk.

De pensioenkas kan vanaf dan uw pensioen enkel overschrijven op uw bankrekening in België. U moet ons dan wel tweemaal per jaar een levensbewijs toezenden.

Alle andere betalingswijzen (betaling op buitenlandse rekening) gebeuren door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. In dat geval moet u vóór iedere betaling (dus elke maand) een levensbewijs indienen.

3. Ik verhuis naar het buitenland en zal mij daar verzeker bij een zorgverzekeraar. Kan de inhouding van de ziekteverzekering op mijn pensioen stopgezet worden?

In de meeste gevallen blijft u ingeschreven bij uw Belgisch ziekenfonds. De zorgverzekeraar van het nieuwe thuisland bevestigt uw inschrijving aan uw Belgisch ziekenfonds.

U wordt in de meeste gevallen onderworpen aan de buitenlandse wetgeving inzake ziekteverzekering. D.w.z. als in dat land bepaalde medische kosten niet worden terugbetaald, dan komt het eigen Belgisch ziekenfonds niet tussen voor dit soort verschillen.

In principe blijft de inhouding ziekteverzekering op het pensioen behouden maar hier bestaan er een aantal uitzonderingen!

Het is daarom belangrijk dat u vóór uw afreis naar het buitenland eerst de nodige inlichtingen inwint bij uw Belgisch ziekenfonds of het Rijksinstituut voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.).

4. Ik verhuis naar het buitenland. kan de bedrijfsvoorheffing op mijn pensioen stopgezet worden?

Deze vraag behoort tot de bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Financiën, Belasting en Invordering. Centrale diensten AOIF
Directie III/1A – Internationale betrekkingen
North Galaxy Toren A – 15de verdieping
Koning Albert II laan 33 bus 25
1030 Brussel
Tel.: 0257.639.97
Voor meer informatie kan u bij voornoemde diensten terecht.

Indien u in aanmerking komt voor deze vrijstelling moet u het gunstige gevolg van de dienst Internationale Verdragen aan de pensioenkas doorgeven zodat de voorheffing op het pensioen kan stop gezet worden (eventueel met terugwerkende kracht).

De bijdrage solidariteit zal wel van het pensioen afgehouden worden.

Voor je naar het buitenland vertrekt moet je bepalen hoe je uw pensioen wil laten uitbetalen en er zijn verschillende mogelijkheden voorzien:

De overschrijving naar een bankrekening in België:Ook indien u zich in het buitenland heeft gevestigd kan u uw pensioen op een Belgische financiële rekening ontvangen.Er zijn een aantal voordelen aan deze betalingswijze verbonden. Er zijn met deze overschrijving geen overschrijvingskosten en men moet slechts tweemaal per jaar een levensbewijs opsturen.

De overschrijving op buitenlandse bank- of postrekening: Deze betalingswijze wordt automatisch toegepast indien u in het buitenland verblijft tenzij u vooraf de betaling van uw pensioen naar een Belgische bankrekening heeft aangevraagd.

Naargelang het geval moet u ons of de rekenplichtige volgende gegevens verschaffen: uw volledige naam en volledig adres, uw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer.

Het pensioen wordt niet meer betaald op een vaste datum. De rekenplichtige beschikt maandelijkse over vier betalingsdatums waarin hij een collectieve betalingsopdracht kan uitvoeren.Indien uw dossier niet in orde is op het ogenblik van zo’n betalingsopdracht, moet u de volgende afwachten.

Na de betalingsopdracht, duurt het nog minstens 8 dagen vooraleer u de bedragen op uw bank- of postrekening zal ontvangen.Een belangrijk nadeel aan deze betaalwijze is dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen.

Het internationaal postmandaat:Een betaling van uw pensioen met deze betaalwijze gebeurt niet meer door de pensioendienst maar door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. U moet daartoe uw aanvraag richten aan:

De Rekenplichtige der Geschillen
Bureau Liggende Gelden
Kunstlaan 30 te 1040 Brussel
Tel. +32(0)2 574 78 71 of +32(0)2 574 79 02
E-mail: geschillen.tf@minfin.fed.be

U moet hem de volgende gegevens verstrekken:
Uw volledige naam en volledig adres
Uw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer

Nadelen die aan deze betaalwijze verbonden zijn zijn dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen, er kosten aan verbonden (€10), het maximumbedrag  beperkt is, er een risico op diefstal is en verlies en de betalingsprocedure duurt langer en is onregelmatig.

Opgelet: het levensbewijs is bij dit soort betaling een rommeltje en dan vooral de datering, de rekenplichtige zal slechts betalen indien hij er zeker van is dat u in leven bent op de dag van de betaling.

Daarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen de:
pensioenen betaalbaar op de eerste werkdag van de maand:
Het levensbewijs mag ten vroegste gedateerd worden op de eerste werkdag van de maand waarop het pensioen betrekking heeft.
pensioenen betaalbaar op de laatste werkdag van de maand:
Het levensbewijs mag ten vroegste gedateerd zijn op de voorlaatste werkdag van de maand waarop het pensioen betrekking heeft.

De bankcheque: Een betaling van uw pensioen met deze betaalwijze gebeurt niet meer door de pensioendienst maar door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. U moet daartoe uw aanvraag richten aan:

De Rekenplichtige der Geschillen
Bureau Liggende Gelden
Kunstlaan 30 te 1040 Brussel
Tel. +32(0)2 574 78 71 of +32(0)2 574 79 02
E-mail: geschillen.tf@minfin.fed.be

U moet hem de volgende gegevens verstrekken:
Uw volledige naam en volledig adres
Uw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer

Nadelen aan deze betaalwijze zijn dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen, de kosten voor het uitschrijven en het verzilveren zijn ten laste van de gepensioneerde, er is een risico op verlies, niet-ontvangst en diefstal.

5. Een aantal maal is er in dit artikel sprake geweest van het levensbewijs maar wat is dat?

Elke gepensioneerde die in het buitenland woont moet op geregelde tijdstippen een levensbewijs op sturen naar zijn pensioeninstelling. Dit levensbewijs moet zowel door de titularis als door de bevoegde publieke overheid ingevuld en ondertekend worden.

Voor de verzending van het levensbewijs zijn er verschillende mogelijkheden:

  • verzending met de gewone post. Dit is de klassieke wijze om een levensbewijs over te maken aan de rekenplichtige.
  • verzending per e-mail of per fax. Opdat een betaling tijdig zou plaatsvinden kan de rekenplichtige een levensbewijs verzonden per fax of e-mail aanvaarden.

Het levensbewijs moet gewettigd worden door een plaatselijke (plaatselijke gemeente) of door een Belgische autoriteit (ambassade, consulaat)

Indien het levensbewijs per fax of per e-mail wordt verzonden moet de begunstigde van het pensioen of de rente het origineel gedurende zes maanden bewaren.

Dit origineel moet terstond naar de dienst van de geschillen opgestuurd worden bij uitdrukkelijk verzoek hiervan.

Men kan dit bewuste levensbewijs hier in PDF formaat downloaden.